جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:01:08
3 08:01:08 تلاوت قرآن 00:07:33
4 08:08:41 وله حدیث 00:00:43
5 08:09:24 دهکده مامی 00:05:35
6 08:14:59 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
7 08:15:29 ارنی سوزن‌بان - قسمت 11 00:11:05
8 08:26:34 آرم استیشن سبزه زار 00:00:16
9 08:26:50 تیزر مجموعه دوست من گوش‌دراز 00:00:52
10 08:27:42 تیزر مجموعه ماجراهای سه جوجه 00:00:59
11 08:28:41 جیبی و پاکتی 00:01:13
12 08:29:54 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
13 08:30:24 بزبز قندی - قسمت 70 00:14:01
14 08:44:25 آرم استیشن شکوفه های بهاری 00:00:36
15 08:45:01 بولک و لولک - قسمت 67 00:07:14
16 08:52:15 آرم استیشن خنده بچه 00:00:34
17 08:52:49 دیپ‌داپ 00:02:44
18 08:55:33 آرم استیشن گنجشک 00:00:42
19 08:56:15 کلیپ یه دسته گل 00:02:42
20 08:58:57 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
21 08:59:27 آگهی بازرگانی 00:00:36
22 09:00:03 مولی و مولا - قسمت 31 00:09:36
23 09:09:39 وله اعلام ویژه - خارخاری و دوستان 00:00:30
24 09:10:09 کشتی کوچولوها - قسمت 22 00:04:59
25 09:15:08 آرم استیشن کاغذ رنگی 00:00:15
26 09:15:23 نقاشی - خردسال - قسمت 55 00:13:49
27 09:29:12 تیزر مجموعه مزرعه سبز 00:00:35
28 09:29:47 تیزر مجموعه ارنی سوزن‌بان 00:00:48
29 09:30:35 توپولوها - قسمت 4 00:19:05
30 09:49:40 آرم استیشن پارک پویا 00:00:44
31 09:50:24 ماجراهای جنگل - قسمت 8 00:04:58
32 09:55:22 آرم استیشن رنگین کمان 1 00:00:30
33 09:55:52 کلیپ مسواک زدن 00:03:15
34 09:59:07 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
35 09:59:37 آگهی بازرگانی 00:00:36
36 10:00:13 مزرعه سبز - قسمت 8 00:14:54
37 10:15:07 وله خمیری 8 00:00:26
38 10:15:33 ماجراهای سه جوجه - قسمت 8 00:13:58
39 10:29:31 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
40 10:30:01 دوست من گوش‌دراز - قسمت 31 00:11:40
41 10:41:41 وله پویا 9 00:00:29
42 10:42:10 کلیپ باران 00:02:44
43 10:44:54 آرم استیشن زنبور 00:00:07
44 10:45:01 خارخاری و دوستان - قسمت 41 00:07:52
45 10:52:53 آرم استیشن سبزه زار 00:00:16
46 10:53:09 تیزر مجموعه مولی و مولا 00:00:48
47 10:53:57 تیزر مجموعه ماجراهای سه جوجه 00:00:59
48 10:54:56 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 31 00:03:58
49 10:58:54 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
50 10:59:24 آگهی بازرگانی 00:00:36
51 11:00:00 ارنی سوزن‌بان - قسمت 10 00:11:39
52 11:11:39 آرم استیشن رنگارنگ 00:00:07
53 11:11:46 کلیپ دوست من 00:03:27
54 11:15:13 آرم استیشن دایره های چشم دار 00:00:19
55 11:15:32 مزرعه سبز - قسمت 7 00:13:36
56 11:29:08 وله کتاب 00:01:06
57 11:30:14 نقاشی - خردسال - قسمت 53 00:13:38
58 11:43:52 اوم نوم 00:01:03
59 11:44:55 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
60 11:45:25 توپولوها - قسمت 3 00:23:11
61 12:08:36 آرم استیشن پروانه 00:00:12
62 12:08:48 کلیپ پروانه -2 00:01:44
63 12:10:32 آگهی بازرگانی 00:04:54
64 12:15:26 بولک و لولک - قسمت 66 00:08:25
65 12:23:51 آرم استیشن طوطی 00:00:16
66 12:24:07 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو یه طوطی داشت 00:05:24
67 12:29:31 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
68 12:30:01 خارخاری و دوستان - قسمت 40 00:08:12
69 12:38:13 وله ماهی 00:00:14
70 12:38:27 جعبه حیوانات 00:02:04
71 12:40:31 آگهی بازرگانی 00:05:06
72 12:45:37 مولی و مولا - قسمت 30 00:09:37
73 12:55:14 وله حدیث 00:01:03
74 12:56:17 کلیپ حجاب 00:02:04
75 12:58:21 تلاوت قرآن 00:05:39
76 13:04:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:16
77 13:08:16 کلیپ خدا 00:03:04
78 13:11:20 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
79 13:11:50 دیپ‌داپ 00:03:01
80 13:14:51 تیزر مجموعه مزرعه سبز 00:00:35
81 13:15:26 بزبز قندی - قسمت 69 00:14:21
82 13:29:47 آرم استیشن ستاره 00:00:30
83 13:30:17 دوست من گوش‌دراز - قسمت 30 00:11:41
84 13:41:58 آرم استیشن گل و لوگو رنگارنگ 00:00:16
85 13:42:14 کلیپ گل‌فروش 00:02:08
86 13:44:22 وله خمیری 18 00:00:38
87 13:45:00 ماجراهای سه جوجه - قسمت 7 00:12:40
88 13:57:40 آرم استیشن قایق بادی 00:00:20
89 13:58:00 مورکی پورکی 00:01:56
90 13:59:56 آگهی بازرگانی 00:00:36
91 14:00:32 وله روز و شب 00:00:50
92 14:01:22 پلنگ صورتی 00:06:48
93 14:08:10 تیزر مجموعه شنگول آباد 00:00:49
94 14:08:59 تیزر مجموعه بنر سنجاب کوچولو 00:00:56
95 14:09:55 ببین و ببین 00:03:32
96 14:13:27 تیزر تکرار سینمایی جمعه 00:01:03
97 14:14:30 آرم تایم بچه‌های کوه تاراک 00:00:30
98 14:15:00 بچه‌های کوه تاراک - قسمت 6 00:22:10
99 14:37:10 وله نقاشی آبرنگ 00:01:30
100 14:38:40 پولو - قسمت 26 00:05:49
101 14:44:29 آگهی بازرگانی 00:00:36
102 14:45:05 آرم تایم هوهوخان 00:00:30
103 14:45:35 هوهوخان باد مهربان - قسمت 4 00:14:35
104 15:00:10 آرم تایم سینمایی 00:00:30
105 15:00:40 سینمایی جشن تولد دورا 01:21:12
106 16:21:52 آگهی بازرگانی 00:00:36
107 16:22:28 گروه تحقیق 00:04:35
108 16:27:03 وله حلزون 00:00:15
109 16:27:18 کلیپ شاید درخت باشد 00:02:40
110 16:29:58 آرم تایم فوتبالیست‌ها 00:00:30
111 16:30:28 فوتبالیست‌ها-1و2 - قسمت 100 00:21:02
112 16:51:30 وله متن سه بعدی 00:00:10
113 16:51:40 ماجراهای هلی و کوچول - قسمت 10 00:05:44
114 16:57:24 وله دایره های شیشه ای 00:00:10
115 16:57:34 باغ وحش فضایی 00:01:58
116 16:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:36
117 17:00:08 آرم تایم ماجراهای کوشا 00:00:30
118 17:00:38 ماجراهای کوشا-1 - قسمت 63 00:16:32
119 17:17:10 تیزر مجموعه پروفسور بالتازار 00:00:46
120 17:17:56 اسکار - قسمت 51 00:06:57
121 17:24:53 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
122 17:25:23 ترانه‌های اتل متل - قدردانی 00:04:19
123 17:29:42 آرم تایم شنگول آباد 00:00:30
124 17:30:12 شنگول آباد-2 - قسمت 12 00:21:30
125 17:51:42 تیزر مجموعه بنر سنجاب کوچولو 00:00:56
126 17:52:38 بره ناقلا - قسمت 60 00:06:25
127 17:59:03 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
128 17:59:33 آگهی بازرگانی 00:00:36
129 18:00:09 نقاشی - کودک - قسمت 56 00:12:27
130 18:12:36 وله حلزون 00:00:15
131 18:12:51 کلیپ بهار شو 00:01:59
132 18:14:50 آرم تایم پروفسور بالتازار 00:00:30
133 18:15:20 پروفسور بالتازار - قسمت 8 00:09:35
134 18:24:55 تیزر مجموعه شنگول آباد 00:00:49
135 18:25:44 تیزر مجموعه ماجراهای کوشا 00:00:53
136 18:26:37 لئون 00:02:59
137 18:29:36 آرم تایم بچه‌های کوه تاراک 00:00:30
138 18:30:06 بچه‌های کوه تاراک - قسمت 7 00:22:24
139 18:52:30 وله خطوط رنگی 00:00:17
140 18:52:47 پولو - قسمت 27 00:05:12
141 18:57:59 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
142 18:58:29 مکس 00:01:00
143 18:59:29 آگهی بازرگانی 00:00:36
144 19:00:05 ورجه وورجه 00:13:42
145 19:13:47 وله کتاب 00:01:01
146 19:14:48 آرم تایم فوتبالیست‌ها 00:00:30
147 19:15:18 فوتبالیست‌ها-1و2 - قسمت 101 00:18:28
148 19:33:46 وله بازی کلمات 00:00:12
149 19:33:58 کلیپ از توی هر خیابان 00:03:02
150 19:37:00 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
151 19:37:30 رایا کوچولو - قسمت 19 00:08:44
152 19:46:14 وله حدیث 00:00:34
153 19:46:48 کلیپ نماز 00:03:31
154 19:50:19 تلاوت قرآن 00:06:41
155 19:57:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:55
156 20:01:55 کلیپ دختر مسلمان 00:02:46
157 20:04:41 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
158 20:05:11 اسکار - قسمت 52 00:06:04
159 20:11:15 تیزر نبرد ربات ها 00:01:08
160 20:12:23 آقای خط 00:02:03
161 20:14:26 آگهی بازرگانی 00:00:36
162 20:15:02 آرم تایم یار مهربان 00:00:30
163 20:15:32 یار مهربان - قسمت 3 00:11:47
164 20:27:19 تیزر نبرد ربات ها 00:01:08
165 20:28:27 لاروا 00:01:41
166 20:30:08 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
167 20:30:38 نجات سی‌دونه - قسمت 30 00:11:45
168 20:42:23 تیزر مجموعه شنگول آباد 00:00:49
169 20:43:12 رالف 00:01:19
170 20:44:31 آرم تایم هوهوخان 00:00:30
171 20:45:01 هوهوخان باد مهربان - قسمت 5 00:14:05
172 20:59:06 آگهی بازرگانی 00:00:36
173 20:59:42 آرم تایم بنر سنجاب کوچولو 00:00:30
174 21:00:12 بنر سنجاب کوچولو - قسمت 18 00:22:31
175 21:22:43 وله متن سه بعدی 00:00:10
176 21:22:53 ترانه‌های اتل متل - لنگه نداره دوستم 00:04:29
177 21:27:22 تیزر نبرد ربات ها 00:01:08
178 21:28:30 گلامپرها 00:01:35
179 21:30:05 آرم تایم شنگول آباد 00:00:30
180 21:30:35 شنگول آباد-2 - قسمت 13 00:17:49
181 21:48:24 وله شکلک 00:00:15
182 21:48:39 گروه تحقیق 00:04:14
183 21:52:53 تیزر مجموعه ماجراهای کوشا 00:00:53
184 21:53:46 بره ناقلا - قسمت 61 00:06:48
185 22:00:34 وله سه خط 00:00:15
186 22:00:49 شب بخیر بچه ها 23:59:11


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها